Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss

20080618: Nya regler vid läcksökning

Minimikrav fastställda för läcksökning enligt F-gasförordningen

Alla kylaggregat med en HFC-mängd större än 3 kg ska läcksökas enligt F-gasförordningen. Detta gäller oavsett om det är platsbyggt eller ett enhetsaggregat. Den obligatoriska ”Kontroll för läckage” omfattar ett antal
moment som ska genomföras periodvis (från en gång per 12:e månad till en gång per 3:e månad beroende på fyllnadsmängd). Kontrollen omfattar följande moment:

1.   Kontroll av kylaggregatets journal
2.   Systematisk läcksökning med användandet:
Direkt metod – t ex elektronisk läcksökare, såpvatten,
UV-teknik eller motsvarande
Indirekt metod – visuell metod med kontroll av t ex
driftdata och okulärkontroll
3.   Konstateras läckage ska reparation utföras omedelbart.
Reparation ska utföras av certifierad person.
4.   Uppföljande kontroll att läckaget är avhjälpt ska
ske inom en månad
5.   Glöm inte att dokumentera kontrollen

Omfattningen av kontrollen är alltså mindre än den som Köldmediekungörelsen föreskriver. Tryckvakter, säkerhetsventiler och kontroll av kringutrustning omfattas ej.

Vill man att systemet ska ha en hög tillgänglighet och vara så tätt som möjligt, bör man utföra dessa kontroller ändå i samband med ”Kontroll för läckage”. Läs mer i F-Gasförordningen, EG 842/2006 samt i vår nya Köld-
medieförordning, SFS 2007:846

> Tillbaka till index för Aktuellt